DeutschEnglish
Lukas Stratmann
FIR an der RWTH Aachen